top of page

Gizlilik Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Kişisel Veri” olan T.C. Kimlik Numarası ve telefon numarası bilgileriniz ”Deniz Grup” kapsamında Deniz Sera tarafından işlenecektir. Kampanya kapsamında oluşturulan  Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik olarak detaylı bilgi almak ve Kanunda düzenlenen haklarınızı öğrenmek için Deniz Grup Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz

Aydınlatma Metni

DENİZ SERA SAN TİC LTD ŞTİ olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Velisi ya da vasisi bulunduğunuz öğrencinizin kayıt başvurusu esnasında ve öğrencilik sürecinde talep edilen bilgilerin dışında bize ilettiğiniz bilgi ve belgelere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında herhangi bir sorumluluğumuz olmayacağını belirtmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
Şirketimizin yürütmüş olduğu faaliyet sonucu müşterimiz olmanızdan dolayısıyla birtakım kişisel veriniz işlenecek ve aktarılacaktır. Kişisel verileriniz satış işlemlerinin kanunlara uygun yürütülmesi, satış sözleşmesinin kurulması, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış sonrası destek işlerinin yürütülmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreci,  lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, risk yönetim faaliyetleri, müşteri memnuniyeti, talep ve şikâyetleri sürecinin yürütülmesi işlemleri,  ödemeler ile ilgili olarak bilgilerin kayıt altına alınması ve takip edilmesi, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi, organizasyon ve etkinliklerin yönetimi ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir. Aşağıdaki kategorilerde gösterilen kişisel verilerinizi basılı ve/veya ıslak imzalı olarak veya elektronik ortamda kaydetmekte ve işlemekteyiz. 
•    Kimlik Bilgisi: Ad soyadı, doğum yeri ve tarihi, T.C. kimlik numarası, uyruk,
•    İletişim: İletişim adresi, telefon numarası, e posta adresi
•    Müşteri İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi
•    Fiziksel Mekân Güvenliği: Güvenlik kamera görüntünüz
•    Finans: Kredi ve risk bilgileri,
•    Özel Nitelikli Kişisel Veriler
•    Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar: Dini aidiyet bilgisi (Eski nüfus cüzdanı içerisinde yer alan din bilgisi hanesi

Yukarıda yer alan kişisel verileriniz;
•    Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
•    Ödemeler ve diğer finansal işlemler ile alakalı olarak anlaşmalı bankalarla,
•    İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, 
•    Yönetim faaliyetleri ve raporlama zorunluluğuyla ilgili şirket merkeziyle,
•    Yasal süreçlere uyum, adli vakaların gereklilikleri amaçlarıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, veri güvenliğiniz sağlanarak ve gerekli tedbirler şirketimizce alınarak, paylaşılmaktadır.


2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir. 
Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler uyarınca ve KVKK madde 5 ve 6’ ya uygun olarak işlenecektir. Gerekmesi halinde açık rızanız alınarak ya da KVKK madde 5/2’ de sayılan hukuki sebeplerin en az birinin bulunması durumunda açık rıza onayı gerekmeden işlenmekte ve yukarıda yer alan kişi ve kurumlara aktarılmaktadır.

Hukuki sebepler:
•    Kanunlarda açıkça öngörülmesi
•    Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
•    Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 
•    İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmhası
Kayda alınan Kişisel Verileriniz yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Her halükarda kişisel verileriniz ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerinin sonunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

4. Kişisel Verilerin Güvenliği
Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla, bildirilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerektiğinde şifrelenerek, sadece yetkilendirilmiş kişilerin erişebileceği şekilde ve gerekli diğer tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenmekte ve saklanmaktadır.

5. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Gereği Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca, DENİZ SERA SAN TİC LTD ŞTİ’ ne başvurarak kişisel verileriniz hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca haklarınız;
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
•    İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
•    Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgiye ve aynı zamanda bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin www.deniz.group adresli internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimde cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

Veri Sorumlusu: DENİZ SERA SAN TİC LTD ŞTİ
Adres: Altınova Sinan Mahallesi Şelale Caddesi No:92 PK:07170 Kepez / Antalya / Turkey
Tel: +90 242 354 00 22
Web/ mail: www.deniz.group /  info@deniz.group
 

Deniz Şirketler Topluluğu

pp.jpg

Deniz Şirketler Topluluğu; Ata Deniz Metal AŞ, DNZ Ticaret LTD ŞTİ, Deniz Sera Sanayi Ticaret LTD ŞTİ olarak demir çelik toptan satışı, tarım ekipmanları toptan satışı, inşaat ve tarım malzemeleri ihracatı yapmaktadır.

DNZ - 1.png
ATA LOGO.jpg
bottom of page